Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Oferta edukacyjna dla uczelni/instytucji

Wydziałowe Studium Pedagogiczne DSW oferuje usługi edukacyjne dla uczelni wyższych i instytucji, w zakresie:

- przygotowania pedagogicznego
- przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kształcenie realizowane może być w formie:

- studiów podyplomowych (dwusemestralnych)
- modułów kształcenia dostosowanych do potrzeb uczelni/instytucji zamawiającej.

Studia podyplomowe

przygotowanie pedagogiczne 

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.)

Oferta zgodna jest z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów realizowane są:

- blok przedmiotów psychologiczno- pedagogicznych w wymiarze 150 godzin dydaktycznych,
- blok dydaktyk szczegółowych w wymiarze 120 godzin dydaktycznych,
- praktyka pedagogiczna w wymiarze 160 godzin.*

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 270 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk
Liczba ECTS:
60
Opłaty oraz miejsce realizacji zajęć: do uzgodnienia z uczelnią/instytucją zamawiającą
 * Profil programu kształcenia w zakresie dydaktyk szczegółowych oraz praktyk - do uzgodnienia z uczelnią/instytucją zamawiającą

 

Przygotowanie nauczycielskie

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (np. ukończone studia z zakresu historii, geografii, matematyki, filologii polskiej bądź obcej itp.) zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu.

Oferta zgodna jest z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów realizowane są:

- blok przedmiotów psychologiczno- pedagogicznych w wymiarze 150 godzin dydaktycznych,
- blok dydaktyk szczegółowych i dydaktyki przedmiotowej w wymiarze 120 godzin dydaktycznych,
- praktyka pedagogiczna w wymiarze 160 godzin.*

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 270 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk
Liczba ECTS:
60
Opłaty oraz miejsce realizacji zajęć: do uzgodnienia z uczelnią/instytucją zamawiającą

 * Profil programu kształcenia w zakresie dydaktyk szczegółowych oraz praktyk - do uzgodnienia z uczelnią/instytucją zamawiającą

Kształcenie modułowe

Oferta kształcenia modułowego dla uczelni/instytucji zamawiającej przygotowywana jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i w uzgodnieniu ze stroną zamawiającą.

Ogólny schemat kształcenia zgodny jest z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kształcenie modułowe oferowane przez DSW obejmuje:

 • moduł 2. – przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
 • moduł 3. – przygotowanie w zakresie dydaktycznym

oraz opcjonalnie:

 • moduł 4. – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
 • moduł 5. – przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Charakterystyka modułów kształcenia

 

Moduł 2.  Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

– 150 godzin zajęć dydaktycznych, którym przypisano 11 ECTS
– 30 godzin praktyk - 2 ECTS

Proponowane przedmioty kształcenia:**

 • Podstawy wiedzy pedagogicznej
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Nauczyciel jako wychowawca
 • Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
 • Wspomaganie rozwoju dziecka / Wspomaganie rozwoju ucznia
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela (etap II albo III i IV)

 

Moduł 3.  Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

- 120 godzin zajęć dydaktycznych, którym przypisano - 11 ECTS
- 120 godzin praktyk - 6 ECTS

 

Proponowane przedmioty kształcenia:**

 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
 • Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
 • Dydaktyka przedmiotu - modele i metody uczenia
 • Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego

 

Moduł 4. Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)

- 120 godzin zajęć dydaktycznych, którym przypisano 11 ECTS
- 60 godzin praktyk - 6 ECTS

Program kształcenia obejmuje 3 bloki:

- przygotowanie w zakresie merytorycznym (w wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć))
- dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) – 60 godzin
- praktyka  - 60 godzin

 

Przykładowe programy kształcenia:

 

Nauczyciel etyki

Przygotowanie w zakresie merytorycznym:

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Elementy socjologii moralności
 • Etyka praktyczna (etyka środowiskowa, bioetyka)
 • Etyka a polityka
 • Etyka i literatura
 • Dydaktyka przedmiotu:
 • Metodyka nauczania etyki - planowanie i realizacja kształcenia
 • Metodyka nauczania etyki - dyskusje, negocjacje, mediacje

Praktyka:

 • Praktyka obserwacyjno-asystencka
 • Praktyka projektowo-zadaniowa

 

Wiedza o kulturze

 • Przygotowanie w zakresie merytorycznym:
 • Wstęp do wiedzy o kulturze
 • Warsztat badacza kultury
 • Współczesna kultura europejska i jej źródła
 • Elementy religioznawstwa
 • Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki
 • Literatura - narracja i interpretacja
 • Antropologia teatru
 • Film. Słowo i obraz. Tekst i kontekst
 • Sztuka jako działanie społeczne. Zagadnienia animacji kulturalnej
 • Dydaktyka przedmiotu:
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze - planowanie i realizacja kształcenia
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze - warsztaty metodyczne

 

Praktyka:

 • Praktyka obserwacyjno-asystencka
 • Praktyka projektowo-zadaniowa

 

Moduł 5. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

- 234godzin zajęć dydaktycznych, którym przypisano 19 ECTS
- 120 godzin praktyk - 6 ECTS

 

Proponowane przedmioty kształcenia:**

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Prawne podstawy rehabilitacji
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną           
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i rehabilitacyjnej
 • Przedmiot specjalizacyjny do wyboru:
  – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  – Tyflopedagogika
  – Surdopedagogika
  – Pedagogika lecznicza
  – Pedagogika resocjalizacyjna
  – Podstawy dydaktyki specjalnej
 • Przedmiot specjalizacyjny - do wyboru
  – Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  – Metodyka nauczania i wychowania uczniów z dysfunkcją wzroku
  – Metodyka nauczania i wychowania uczniów z dysfunkcją słuchu
  – Metodyka nauczania i wychowania uczniów z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
  – Metodyka nauczania i wychowania uczniów niedostosowanych społecznie

 

** Szczegółowy program kształcenia uzgadniany jest z uczelnią/instytucją zamawiającą.

 

 

Proponowany czas realizacji kształcenia:

 • realizacja modułu 2 i 3 – 3 semestry
 • realizacja modułu 2, 3 i 5 – 4 semestry
 • realizacja modułu 4 – 2 semestry
 • realizacja modułu 5 –  2 semestry