Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Oferta edukacyjna dla studentów

Wydziałowe Studium Pedagogiczne DSW prowadzi kształcenie w zakresie:

- przygotowania pedagogicznego
- przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.).

Oferta zgodna jest z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów realizowane są:

- blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze 150 godzin dydaktycznych,
- blok dydaktyk szczegółowych w wymiarze 120 godzin dydaktycznych,
- praktyka pedagogiczna w wymiarze 160 godzin. 

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin:
 270 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk
Liczba ECTS:
60

Opłaty:
- 100 zł wpisowe,
- 3500 zł czesne (rata miesięczna 350 zł)

 

 

przygotowanie nauczycielskie – studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (np. ukończone studia z zakresu historii, geografii, matematyki, filologii polskiej bądź obcej itp.) zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu.

Oferta zgodna jest z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów realizowane są:

- blok przedmiotów psychologiczno- pedagogicznych w wymiarze 150 godzin dydaktycznych,
- blok dydaktyk szczegółowych i dydaktyki przedmiotowej w wymiarze 120 godzin dydaktycznych,
- praktyka pedagogiczna w wymiarze 160 godzin. 

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin:
 270 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk
Liczba ECTS:
60

Opłaty:
- 100 zł wpisowe,
- 3500 zł czesne (rata miesięczna 350 zł)