Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1997 roku,  na stanowisku profesora od 2004 roku. Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Profesor od 2004 r.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1990; habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 2003.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: pedagogika rodziny, pedagogika szkoły, pedagogika ogólna. Zainteresowania naukowe to: problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne, konflikty oraz strategie przeciwdziałania, edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego, metodologiczna orientacja interpretatywna w badaniach społecznych (badania biograficzne, narracyjne).
  3. sprawowane funkcje: w latach 1986-1992 społeczny kurator w Sądzie Rejonowym Wrocław – Fabryczna, 1996-1998 ekspert ds. rodziny Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, w latach 1997-2003 kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim, w okresie 2000-2003 członek Rady Programowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, wicedyrektor Instytutu Pedagogiki ds. studiów licencjackich DSWE TWP we Wrocławiu w latach 2002-2004, Dyrektor Instytutu Pedagogiki w latach 2003-2008, od 2008 roku Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW; Sekretarz Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP we Wrocławiu (23-25.09.2004 r.), Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, kadencja IX, w latach 2006-2008, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji.
  4. najważniejsze publikacje: monografie: Małżeństwo wobec rozwodu, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994; Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły,  Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2001; Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydaw. Naukowe DSWE, 2006r.; redakcja: Normatywizm – etyczność – zaangażowanie: współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki,  Wydaw. DSWE, Wrocław 2001; Teraźniejszość młodego pokolenia, Wydaw. DSWE, Wrocław 2000 r; Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się,  Wydaw.  DSWE, Wrocław 2003; P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008; artykuły: Rodzice jako nieprofesjonalni doradcy. Kilka uwag o wychowaniu w rodzinie [w:] B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca - profesja, pasja, powołanie? ,Warszawa 2003; Edukacja i tożsamość w epoce „www” [w:] Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się –„Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja”,  Numer specjalny, 2003; Rodzina światem życia i światem cierpień [w:] A. Szerląg (red.), Edukacja ku wartościom, Kraków 2004 r.; Kilka refleksji o nauczycielu [w:] R. Kwaśnica, ASSA – czym może być szkoła,  Towarzystwo Działań dla Samorozwoju, Wrocław 2000; Wiedza i kompetencje nauczyciela w świetle teorii pedagogicznych [w:] R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, Opole 2005; Kiedy miejsca już nie ma. Rodzinne praktyki wykluczenia [w:] M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca,  Wrocław 2006; Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Narracja, krytyka, zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wrocław 2007; Sfera prywatna jako obszar nierówności. Komunikacyjne praktyki wykluczenia [w:] J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007; Dwa światy rozwoju. Ambiwalencja rozwojowych zadań szkoły, „Teraźniejszość - Człowiek  - Edukacja” 2007, nr 4(40); Dwa światy rozwoju. Szkoła wobec iluzji pomocy i wsparcia [w:] W. Puślecki (red.), Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wrocław 2008; Szkoła to wyspa, na której dorośli i młodzi uczą się strategii przetrwania, „Oblicza edukacji” 2008, 25; Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość, „Forum Oświatowe.  Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu”, Numer Specjalny 2008, red. M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki, Wrocław 2008; Podmiot w narracjach. Biografia. Autobiografia. Tożsamość [w:] B. Zimoń-Dubowik, M. Gamian-Wilk (red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, cz. 1: Współczesne konteksty tożsamości, Wrocław 2008.
  5. nagrody i wyróżnienia: cztery naukowe nagrody oraz nagroda organizacyjna za rok 1996 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.