Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Noty o osobach prowadzących zajęcia na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now!

Maria Reut

Dr hab. prof. DSW, filozof, pedagog. Zajmuje się m.in. filozofią edukacji, filozofią kultury, estetyką, filozofią sztuki, zagadnieniami interpretacji, hermeneutyką, koncepcjami narracji (również narracji w sztuce). W Dolnośląskiej Szkole Wyższej, obok zajęć z ogólnych przedmiotów humanistycznych (pedagogicznych, filozoficznych) prowadzi ćwiczenia i wykłady na temat etyki, estetyki, teoretycznych podstaw interpretacji dzieł sztuki, dyskursów sztuki. W ramach badań narracji jako kategorii filozoficznej, etycznej i literackiej zajmuje się też zagadnieniami dramatu i teatru.  Miała możliwość poznania najnowszych  tendencji i dyskusji na ten temat  uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach (patrz: spis wybranych publikacji) oraz w sympozjach, a także festiwalach Unii Teatrów Europy, między innymi w Rzymie, Turynie, Paryżu, Tessalonikach, Atenach.

W DSW organizuje cykle seminariów (z udziałem gości z ośrodków naukowych w kraju i zagranicą): „Filozofia kultury i myślenie o edukacji” oraz „Myślenie krytyczne i współczesna edukacja”,  a  także  -  wspólnie z  Prof. DSW dr hab.  Jerzym Kochanowiczem - cotygodniowe  otwarte spotkania  "Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje (Academia privata") (patrz: www.denaryhumanistyczne.dsw.edu.pl). Jest kierownikiem Wydziałowej Pracowni Sztuk Nowoczesnych w DSW oraz opiekunem Koła Naukowego „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA”. Wspólnie z Anitą Szprych opracowała założenia, projekt i program Letniej Akademii Sztuki pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016,  a także   koncepcję  pracy Galerii 55 oraz projekty i  programy wystaw prac studentów sztuk nowoczesnych - Design Now!  oraz artystów współpracujących z tym kierunkiem (patrz: www.Galeria55.dsw.edu.pl).  Uczestniczyła w przygotowaniu programu dyskusji panelowej na temat: „Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską?” podczas I Kongresu Europeistycznego (Warszawa, wrzesień 2014).  Jest autorką tekstów i wystąpień konferencyjnych m.in. z dziedziny filozofii humanistyki, pedagogiki krytycznej i hermeneutycznej, filozofii kultury, filozofii sztuki, dotyczących problematyki rozumienia i interpretacji, tożsamości, narracji, dramatu, koncepcji tragizmu, filozofii literatury.

Wybrane najnowsze publikacje:  „Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość, w: K. Łukasiewicz,  I.Topp  (red.),  Przyszłość w kulturze, Praca Kulturoznawcze XV, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;  Sokratejskie pytanie, wyobraźnia narracyjna i światowe obywatelstwo, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, 2014/2; Cynizm i współczesność - kilka wstępnych odsłon, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Wartościowanie w humanistyce, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Więcej publikacji: dladoktoranta.dsw.edu.pl/kadra-naukowa/profesorowie-prowadzacy-seminaria/dr-hab-maria-reut/

Zobacz : Noty o osobach prowadzących zajęcia na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now!  

Strony domowe: