Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz - zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na podstawie umowy o pracę w ramach pełnego etatu od 1997 roku, na stanowisku profesora od 2006 roku. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy od 2003 roku.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1997; habilitacja w zakresie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność – pedagogika specjalna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki, pedagogika specjalna. Główne zainteresowania naukowe obejmują trzy płaszczyzny badawcze: problematykę funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością (szczególnie problemy wczesnej diagnozy i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń, z ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną),  sytuację rodziny w obliczu niepełnosprawności dziecka (wypalanie się sił i radzenie sobie wobec niepełnosprawności dziecka) oraz sytuację nauczyciela pracującego w placówkach specjalnych (zwłaszcza zagrożenie wypaleniem zawodowym).
  3. sprawowane funkcje: członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej WNP DSW, kierownik Pracowni Badań nad Autyzmem w Instytucie Pedagogiki Specjalnej WNP DSW; Kierownik Podyplomowych Studiów z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; Uczelniany Koordynator WNP ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
  4. najważniejsze publikacje: Pater G., Miller S., Sekułowicz M. (red.), Overcoming Great Barriers – Meeting the Needs of Individuals with Disabilities – Conference Proceedings,  Sydney, Australia,  1999; Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych, Wrocław 2000; Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z oso¬bami z niepełnosprawnością intelektualną: przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie, Wrocław 2002;  Kruk–Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy, Wrocław 2004; Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagro¬żenia wypaleniem zawodowym – analiza przypadków, Wrocław 2005; Sekułowicz M. (red.), Teoria - Diagnoza – Terapia. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej, Wrocław 2006; Sekułowicz M., Kruk-Lasocka J., Kulmatycki L. (red.), Psychomotoryka. Ruch pełen znaczeń, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.
  5. nagrody i wyróżnienia: Nagroda za najlepsze wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Overcoming Great Barriers” w Sydney – rok 1999; w roku 2000 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne, w 2006 roku Nagroda Rektora DSWE TWP za osiągnięcia naukowe.