Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Prof. zw. dr hab. Józef Kargul - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1999 roku. Od 2006 roku zatrudniony jest w DSW jako podstawowym miejscu pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1971; habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1978; profesor tytularny od 1992; stanowisko profesora zwyczajnego - Uniwersytet Zielonogórski 1997.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Profesor Józef Kargul jest pedagogiem, specjalistą w zakresie andragogiki, pedagogiki społecznej.
  3. sprawowane funkcje: kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, członek Senatu DSW. W latach 1987-1993 Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Dorosłych KNP PAN, Kierownik Zakładu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej,  członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-2002 oraz członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Rady Redakcyjnej „Edukacji Dorosłych”, członek zespołu redakcyjnego „Biblioteki edukacji dorosłych”.
  4. najważniejsze publikacje: Rozważania nad kryteriami oceny działalności kulturalno-oświatowej,  Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1984; Pracownik kulturalno-oświatowy,  Instytut Wydaw. CRZZ, Warszawa 1976; Z teoretycznych problemów pracy kulturalno-oświatowej,  COMUK, Warszawa 1986; Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego o społecznościach lokalnych, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991; Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 1996, wyd. II: 1997; Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, DSWE, Wrocław 2001, wyd. II: 2005; Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kulturalne w nowym ładzie społecznym. (współaut.) S. Słowińska, M. Gancarz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004; Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa [w:] Niejednoznaczność poradnictwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2004; Od nauczania do całożyciowego uczenia się [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych, UJ, Instytut Technologii Eksploatacji, Kraków Radom 2007.
  5. nagrody i wyróżnienia: wielokrotne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, za prace organizacyjne i dydaktyczno-wychowawcze, nagroda indywidualna stopnia trzeciego Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagroda indywidualna stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda im. S. Staszica za pracę „Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej”, w roku 1985 Złoty Krzyż Zasługi, w 2002 roku medal KEN.