Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. zw. dr hab. Antoni Smołalski

Prof. zw. dr hab. Antoni Smołalski - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku. Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy Profesora.

  1. rozwój naukowy: magisterium – "Szkolnictwo miasta Wrocławia w okresie pionierskim", doktorat  – "Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1965" (wyd. Ossolineum) – Uniwersytet Warszawski, 1968; habilitacja – Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970  (wyd. Ossolineum) Uniwersytet Wrocławski, 1976; profesor tytularny od 1991 r. na podstawie książki "Osoba i zawód nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej" oraz "Przyczynki źródłowe do teorii szkoły - z myśli organizacyjnej w polskiej pedagogice" (tom I-III); mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Opolskim, 1994 na podstawie  kilku książek z dziedziny pedeutologii historycznej i za ogólny dorobek naukowy.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Profesor A. Smołalski jest pedagogiem, jego specjalność to pedeutologia, historia wychowania.
  3. sprawowane funkcje: Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
  4. najważniejsze publikacje: Profesor opracował około 300 rozmaitych dzieł – książek, rozpraw, artykułów, referatów, odczytów, raportów, sprawozdań, ocen, recenzji itp. Spośród nich około 200 ukazało się drukiem, w tym książki i artykuły: Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1965, Wrocław 1970; Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970, Wrocław 1976; Osoba i zawód nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 roku, Wrocław 1983, Uposażenie nauczycieli w Polsce. Zarys historyczny do 1939 r., Opole 1990, Stosunki służbowe i warunki pracy nauczycieli w Polsce do 1939 r., Opole 1994; Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994; Struktura zawodowa nauczycielstwa w Polsce do 1939 roku, Opole 1996, Wizje nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 roku, Opole 1997, Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce, t. 1-3, Kraków 1999, Bibliografia adnotowana do dziejów nauczycielstwa w Polsce (wybór publikacji), Wrocław 2000, Tezy i hipotezy pedagogiki, Wrocław 2001 (wyd. II Wrocław 2003), Przepisy oświatowe – stan dotychczasowy i potrzeba zmian, „Studia Pedagogiczne PAN”, 1980, 42; Klasyfikacja i nazewnictwo instytucji oświatowych w Polsce, „Nowa Szkoła” 1981,  4; Koncepcja szkoły usamorządowionej, „Nauczyciel i Wychowanie” 1981, 4-5; Die Konzeption der sich selbstverwaltenden und selbstregulierenden Schule [w:] F.W. Busch, D. Glowka (red.), Die Schule und die Perspektiven unserer Kultur. Beitrage eines deutsch-polnischen Expertenseminars, Oldenburg 1986; Potrzeba przygotowywania nauczycieli do współpracy międzynarodowej, „Studia Pedagogiczne PAN”, 1991, 56; W poszukiwaniu teleologicznych podstaw szkoły, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Kraków 1994, Postulat umiędzynarodowienia edukacji w polskiej myśli pedagogicznej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1999, 3-4; Ogólne cechy reform edukacyjnych, „Teraźniejszość – Człowiek - Edukacja”, 2OOO,  3 (11);Pedeutologia historyczna, Wrocław 2006; Szkoła a państwo, kościół a społeczeństwo w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej, „Przegląd Historyczno-Ośwatowej” 2009,  1-2; Paradygmaty i historiografia pedagogiki, Wrocław 2009.