Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. zw. dr hab. Alicja Kargul

Prof. zw. dr hab. Alicja Kargul - zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2004 roku. Od października 2006 roku zatrudniona w DSW jako podstawowym miejscu pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Gdański, 1975, habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1985, profesor tytularny od 1998.
  2. reprezentowana dziedzina - nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Profesor Alicja Kargulowa jest specjalistką w zakresie pedagogiki społecznej, andragogiki, poradoznawstwa. Autorka nowej dyscypliny naukowej: poradoznawstwo.
  3. sprawowane funkcje: kierownik Pracowni Poradoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego od 1999, Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1994-1997, Senator Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1997-1999. Członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP; Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego; PTP; Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do roku 2008.
  4. najważniejsze publikacje: Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie się funkcji, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979; Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wrocław (=  Acta Universitatis Wratislaviensis 494), 1980; Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa (= Acta Universitatis Wratislaviensis 816), Wrocław 1986, Społeczny kontekst poradnictwa. Poszukiwanie szans dla poradnictwa w działalności kulturalno - oświatowej, współautorka z K. Ferenz, COMUK, Warszawa 1991 r.; Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, Przeciw bezradności. Nurty-opcje-kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie (= Acta Universitatis Wratislaviensis 1935), Wrocław 1996, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, Warszawa 2004, W kwestii pedagogiki ogólnej [w:] T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert (red.), Ewolucja "ogólności" w dyskursach pedagogicznych, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, Przemiany edukacyjnego rynku [w:] A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Kraków 2005; Refleksje wokół tematu konferencji „Poradnictwo między etyką a techniką” [w:] V. Podgórna (red.), Poradnictwo między etyką  a techniką, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007; Pomoc przez porady. Statyczna „versus” procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego [w:] E. Marynowicz-Hetki (red.), Pedagogika społeczna. Debata, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007; Poradnictwo Andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych, UJ, Instytut Technologii Eksploatacji, Kraków - Radom 2007; Poradoznawstwo  - kontynuacja dyskursu, Kargulowa A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. nagrody i wyróżnienia: nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – 1989-1991, 1993, 1995, 1997, nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – indywidualna III stopnia w roku 1987, w 2005 roku Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za podręcznik akademicki, Złoty Krzyż zasługi w roku 1992, Medal KEN, 1989 rok.