Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

prof. DSW dr hab. Tomasz Zarębski

OBSZAR – DYSCYPLINA – SPECJALNOŚĆ

Nauki humanistyczne – Filozofia – filozofia współczesna, filozofia języka, epistemologia, metodologia nauk

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów związanych z ludzką racjonalności w jej rozmaitych przejawach: aspekcie językowym (argumentacyjnym i komunikacyjnym), epistemologicznym, metodologicznym i społecznym. Interesują mnie filozoficzne podstawy naszego posługiwania się językiem: źródła znaczenia słów i zdań, wpływ języka na nasze myślenie, na postrzeganie przez nas świata społecznego i fizycznego, na nasze sądy i postawy moralne, pytanie o to, jak reguły zawarte w języku przekładają się na nasze działanie. Szczególnym polem lingwistycznej linii moich zainteresowań są zagadnienia związane z teorią argumentacji: zasadami poprawnego formułowania i uzasadniania poglądów, regułami konstruktywnej dyskusji, oddzieleniem merytorycznych od perswazyjnych i nieuczciwych argumentów, klasyfikacją argumentacji nieformalnej

WYBRANE PUBLIKACJE I/LUB INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Od paradygmatu do kosmopolis. Filozofia Stephena E. Toulmina (Wrocław 2005); Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma (Kraków 2013), Hegelian Background of Brandom’s Account of Logic, „Hegel-Jahrbuch”, vol. 19, no 1, pp. 285-290; Epistemologiczny statut danych zmysłowych i wiedzy bezpośredniej w filozofii G. E. Moore’a, „Filozofia Nauki”, nr 2(82), 2013, s. 99-116; Sellars i McDowell o percepcji i wiedzy empirycznej [w:] Percepcja. Między estetyką a epistemologią, red. R. Konik, D. Leszczyński, seria: Biblioteka Studia Philosophica Wratislawiensia, Wrocław 2010, s. 77-96; Toulmin’s Model of Argument and the ‘Logic’ of Scientific Discovery, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”: Informal Logic and Argumentation Theory, red. M. Koszowy, nr 16(29)/2009, s. 267-283.

FUNKCJE

Pełnomocnik Dziekana WNP DSW ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kontakt

ul. Strzegomska 55, pokój 519
53-611 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 49
e-mail: tomasz.zarebski@dsw.edu.pl