Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. DSW dr hab. Stanisława Mihilewicz

Prof. DSW dr hab. Stanisława Mihilewicz - jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2007 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1996; habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 2004.
  2. reprezentowana dziedzina:  nauki humanistyczne. Dyscyplina: pedagogika. Specjalność: pedagogika specjalna. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami i schorzeniami.
  3. sprawowane funkcje: kierownik Szkoły Podstawowej w Podlesiu (1969-1978), Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Szczecinie (1978-1987), Kierownik Zakładu Rewalidacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2008 roku Kierownik Zakładu Terapii Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  4. najważniejsze publikacje: Schemat ciała i orientacja przestrzenna u dzieci z porażeniem mózgowym w młodszym wieku szkolnym, Wydaw. DSWE, Wrocław 1999; Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003; redakcje - Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000; Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001; Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003;  Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005; Wybrane problemy jednostek i grup społecznych nie w pełni zaadaptowanych do rzeczywistości, Fundacja Wydawnicza „JM”, Zielona Góra 2006; artykuły: Suszcznost konfliktow i sposoby ich razreszenija [ w:] J. Stabins (red.), Theory and practice of conflicts, In multicultural socjety Łotwa, Uniwersytet Rydzki, Ryga 2001; Dzieci z upośledzeniami sprzężonymi, proces rehabilitacji i znaczenie działalności organizacji wspomagających [w:] O. Riha(red.), Socjalni pedagogika jako vedecka a spoleczensky uzitna disciplina, Uniwersytet w Brnie,  Brno 2001; Problemy poradenstvi z aspektu psychologicko-pedagogického v Polsku [w:] M. Bartoňová, J. Pipeková, M. Vitková (red.), Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodni dimenzi,  Uniwersytet w Brnie, Brno2005.