Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. DSW dr hab. Ryszard Kałużny

Prof. DSW dr hab. Ryszard Kałużny - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2007 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat - Uniwersytet Opolski w Opolu, 2001; habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, 2006.
  2. reprezentowana dziedzina:  nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki i historii. Specjalność – pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, historia szkolnictwa wojskowego. Zainteresowania naukowe: Środowiskowe uwarunkowania aktywności szkolnej i pozaszkolnej młodzieży;  Dydaktyczno-wychowawcze problemy przygotowania człowieka do radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, Szkolnictwo wojskowe w Polsce
    w okresie transformacji ustrojowej
  3. sprawowane funkcje: sekretarz Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (2005-2007), szef Wydziału Naukowo-Badawczego, członek Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.
  4. najważniejsze publikacje: współautor z R. M. Kalina, Działanie człowieka
    w sytuacjach zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002; współautor
    z T. Leczykiewicz, Gotowość podchorążych i oficerów wojsk lądowych do niesienia pomocy innym [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002; Autorytet nauczyciela w procesie wychowania i kształcenia młodzieży, [w:] K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003; Uniwersytety ludowe w Polsce ośrodkami kształcenia ustawicznego środowisk wiejskich [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004; Kształcenie przez aktywne uczestnictwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2005; Wyższe szkoły oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967-1997, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005; The Multirateral Edukation and Its Results on an Example of Students of Academies of Wrocław [w:] XXIII International Colloguium on the Acguisition Process Management, Uníversity of Defence, Brno 2005, (Proceedings of abstracts and electronic version of contributions on CD-ROM); współredakcja z Klupa K., Wojska lądowe w działaniach stabilizacyjnych poza granicami kraju, na przykładzie doświadczeń misji w Iraku, ZN WSOWL – wydanie specjalne, Wrocław 2006; współautor z W. Chudy, System wartości podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Sprawozdanie z badań [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; Kobiety w Wojsku Polskim. Motywy wyboru zawodu i oczekiwania [w:] R.M. Kalina, P. Łapiński (red.), Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, COSSW, PTNKF, Kalisz 2008, t. 12; Rodzaje aktywności edukacyjnej studentów studiów niestacjonarnych [w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.