Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

II Ogólnopolskie Seminarium Resocjalizacji Stosowanej „Resocjalizacja czarno na białym”
pt. „Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich - stan obecny i perspektywy rozwoju”
Wrocław, 15 maja 2017 r.

 

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. Marek Heine (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
  • prof. dr hab. Robert Opora (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
  • prof. dr hab. Andrzej Węgliński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr Anna Karłyk-Ćwik (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

 

Komitet organizacyjny

  • dr Anna Karłyk-Ćwik – kierownik seminarium
  • dr Emilia Sokołowska – sekretarz seminarium
  • mgr Katarzyna Nanowska – sekretarz seminarium

 

Seminarium naukowe, organizowane przez Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ma na celu podjęcie namysłu i dyskusji nad aktualnym funkcjonowaniem oraz potencjalnymi możliwościami rozwoju placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w kontekście efektywności realizowanych w nich oddziaływań.

 

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu trwającego od lat kryzysu idei i kształtu systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce oraz wynikającej z niego potrzeby redefinicji tego procesu. Kierunek i tempo koniecznych zmian w obszarze polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej dyktują zarówno aktualne potrzeby praktyki resocjalizacyjnej poszukującej nowych, bardziej efektywnych i adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości, sposobów postępowania z osobami niedostosowanymi społecznie, jak też obserwowany postęp w rozwoju teorii resocjalizacyjnej inspirowanej w coraz większym stopniu dokonaniami psychologii kognitywnej oraz humanistycznej, a zwłaszcza rozwijającej się na jej gruncie psychologii pozytywnej.

 

Jesteśmy przekonani, że właśnie poprzez otwarcie się teorii i praktyki resocjalizacyjnej na inspirujące koncepcje oraz wynikające z nich nowoczesne rozwiązania praktyczne można z powodzeniem odkrywać czy wręcz kreować nowe oblicza resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich.

 

Przykładem poszukiwania nowych wątków i pozytywnych aspektów resocjalizacji młodzieży był realizowany przez nas projekt badawczy zatytułowany „Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich”[1], którego podsumowanie nastąpi podczas planowanego Seminarium.

 

Dlatego właśnie do udziału w nim zapraszamy przede wszystkim Dyrektorów oraz Pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich uczestniczących we wspomnianym projekcie. Do udziału w Seminarium serdecznie zapraszamy również studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką resocjalizacji, „Ludzi Nauki” reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, a także praktyków podejmujących codzienny trud wychowania, terapii  i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.

 

Problematyka Seminarium będzie zogniskowana wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich w Polsce, m.in. w aspekcie metodycznym, organizacyjnym, formalno-prawnym, pedeutologicznym czy aksjologicznym. Krytycznie, ale jednocześnie z pedagogicznym optymizmem przeanalizujemy zarówno stan obecny, jak i potencjalne możliwości i perspektywy rozwoju placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

 

Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i analiza poruszanych zagadnień, zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym, przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat interdyscyplinarnego charakteru resocjalizacji oraz do wzbogacenia rozwiązań praktycznych wdrażanych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich.

Data i miejsce Seminarium:

15 maja 2017 r. (poniedziałek), w godzinach: 10.00 – 16.00

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, sala 111
53-611 Wrocław

 

Formy uczestnictwa i opłaty:

Ramowy program Seminarium przewiduje następujące części:

1) sesja plenarna – podczas której wystąpią zaproszeni Prelegenci,

2) sesja posterowa – w czasie której przedstawiciele środowisk akademickich, doktoranci
i studenci będą mogli zaprezentować swoje analizy teoretyczne i wyniki badań empirycznych w postaci plakatów naukowych,

3) dyskusja – w tym czasie praktycy – przedstawiciele MOW i ZPiSdN uczestniczących w projekcie badawczym oraz wszyscy inni zainteresowani – będą mieli okazję do zaprezentowania własnych doświadczeń i „dobrych praktyk” zarówno w formie krótkich 15-minutowych, zgłoszonych wcześniej, wystąpień, jak też spontanicznych głosów w dyskusji.

Z tego względu, udział czynny w postaci referatów i/lub prezentacji multimedialnych zarezerwowany jest wyłącznie dla zaproszonych Prelegentów oraz dla Dyrektorów (lub ich przedstawicieli) Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. Pozostałym uczestnikom proponujemy następujące formy udziału w Seminarium:

a) Udział czynny – poster + publikacja artykułu – 300 zł. (doktoranci – 200 zł.)
b) Udział bierny + publikacja artykułu –250 zł. (doktoranci – 200 zł.)
c) Tylko publikacja artykułu (bez udziału) – 200 zł.
d) Tylko udział czynny – poster (bez publikacji) – 100 zł.
e) Tylko udział bierny – bezpłatnie.

Ważne terminy:

28.02.2017 r.termin nadsyłania zgłoszeń udziału w seminarium i zakończenie rejestracji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do dnia 28.02.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: anna.karlyk-cwik@dsw.edu.pl

15.03.2017 r. – termin dokonywania wpłat z tytułu udziału w seminarium.

Opłaty konferencyjne, w wysokości uzależnionej od formy udziału w seminarium, należy wpłacać na rachunek nr 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564 z dopiskiem „II Seminarium Resocjalizacji + imię i nazwisko uczestnika”.

15.05.2017 r. – termin dostarczenia tekstu do publikacji (w wersji elektronicznej na adres: anna.karlyk-cwik@dsw.edu.pl oraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Nauk Pedagogicznych lub osobiście w dniu konferencji).

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji oraz wymogi redakcyjne zostaną zamieszczone w Komunikacie nr 2 w połowie marca 2017 r.

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów

dr Anna Karłyk-Ćwik, Kierownik Seminarium


[1] Projekty badawcze nr 02/WGW/2015 i 01/WGW/2016 pod kierunkiem naukowym dr Anny Karłyk-Ćwik, finansowane przez Wydział Nauk Pedagogicznych DSW w ramach grantu.