Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Inkluzja drogą do empowementu, 3-4 grudnia 2015

Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia

W wydarzeniu udział wzięło ponad stu ekspertów, terapeutów, dyrektorów oraz pracowników instytucji oświatowych. Seminarium organizowane byłó wspólnie przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrali m.in. Dyrektor Wydziału Edukacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Więcławski, JM Rektor prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica oraz Dolnośląska Kurator Oświaty Beata Pawłowicz.
Wprowadzające wykłady w sesji plenarnej poprowadziły dr hab. Joanna Kruk – Lasocka oraz prof. Małgorzata Sekułowicz.

Nowe Wymiary do Edukacji, Wsparcia i Współpracy dla Osób Specjalnej Troski, 21-25 czerwca 2015

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pedagogiki Specjalnej.
W dyskursie konferencyjnym były  poruszane między innymi następujące tematy: problemy wczesnej interwencji, kształcenie pedagogów specjalnych, problemy emocjonalne, behawioralne i społeczne osób z  niepełnosprawnościami, rola nowoczesnych technologii we wspomaganiu osób ze specjalnymi potrzebami, tranzycje życiowe, kształcenie na odległość, rodzina – szkoła – edukacja – partnerstwo społeczne, problemy etyczne w edukacji specjalnej, pomoc administracyjna – polityka i procedury w obszarze inkluzji i integracji.

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele 37 krajów ze wszystkich kontynentów – m. in.: USA, Kanady, Meksyku, Australii, Singapuru, Indii, Chin, Bangladeszu, Wietnamu, RPA, Tanzanii, Namibii, Malawi, Szwecji, Białorusi, Wielkiej Brytanii. Łącznie udział weźmie około 370 osób – pedagogów specjalnych, nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, praktyków i badaczy z obszaru pedagogiki specjalnej, a także organizatorów edukacji specjalnej – ministrów, dyrektorów departamentów.  

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Profesor Lena Kolarska-Bobińska, Minister Edukacji: Joanna Kluzik-Rostkowska, Wojewoda Dolnośląski: Tomasz Smolarz .

Analiza, Edukacja, Działanie. Edukacja Krytyczna na Rzecz Ekonomicznej i Społecznej Sprawiedliwości, V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej, 15–18 czerwca 2015

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej, której dotychczasowe edycje miały miejsce w Atenach (2011, 2012), Ankarze (2013) i Salonikach (2014), to wydarzenie stwarzające przestrzeń dla naukowców/naukowczyń, badaczy/badaczek, nauczycieli/nauczycielek, studentów/studentek, aktywistów/aktywistek i wszystkich osób zainteresowanych edukacją i pedagogiką krytyczną oraz zaangażowanych w działalność na rzecz sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.

W czasach naznaczonych kryzysem ekonomicznym, gdy edukacja znajduje się pod presją neoliberalnego kapitalizmu, (neo)konserwatyzmu i agresywnego nacjonalizmu, gdy w nauczycielach i naukowcach widzi się robotników, w młodzieży – kryminalistów, gdy szkoły i uniwersytety staja się towarem, zaś różne formy fundamentalizmu rosną w siłę, krytyczna edukacja jako teoria i jako ruch społeczny staje się szczególnie istotna. Międzynarodowa społeczność krytycznych pedagogów/pedagożek i działaczy/działaczek sprzeciwia się tym procesom, angażując się w działania na rzecz zmiany społecznej prowadzącej do większej sprawiedliwości i równości.

Wśród wiodących prelegentów znajdowali się: Peter McLaren (Chapman University, California, USA) , Antonia Darder (Loyola Marymount University, USA), Joyce Canaan (Birmingham City University, UK) , Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska), Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) ,Anna Dzierzgowska (Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, Warszawa, Polska), Panagiota Gounari (University of Massachusetts, Boston, USA),  George Grollios (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja), Gail Edwards (Newcastle University, UK), Dave Hill (Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK),Aygülen Kayahan Karakul (İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turcja),  Ravi Kumar (South Asian University, Delhi, Indie), Robert Kwaśnica (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska), Heidi Mirza (Goldsmiths College, University of London, London, UK), Lilia Monzo (Chapman University, California, USA),Ünal Özmen (Journalist/Author, Turcja), Lotar Rasiński (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska), Guy Senese (Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA), Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska),  Kostas Skordoulis (National and Kapodistrian University of Athens, Grecja), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański, Polska), Paolo Vittoria (Federal University of Rio de Janeiro, Brazylia), Ahmet Yildiz (Ankara University, Ankara, Turcja), Marta Zahorska – Bugaj (Uniwersytet Warszawski, Polska), Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska).

Więzi, Które Chronią. Integracja i Rozwój, 13-14 listopada 2014

Konferencję zorganizowano przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,  oraz z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Komitet naukowy: prof. dr hab. Wojciech Cichy, prof. dr hab. Jacek Błaszczyński, prof. dr hab. Ewa Florek, prof. dr Janusz Morbitzer, prof. nadzw. hab . Ditta Baczała, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. dr hab. Urszula Dudziak, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cudak, prof. nadzw. Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba,  prof. nadzw. Dr Roman Sieroń, prof. nadzw. dr hab. Marek Walencik, prof. nadzw.  Dr hab. Mariusz Jedrzejko, prof. nadzw. Dr hab. Paweł Prufner, prof. nadzw. Elzbieta Sałata,  dr Marzena netczuk-Gwoździewicz,  dr Wojciech Piestrzyński. dr Dariusz Sarzała, dr Bronisław Paweł Rosik, dr Jan Malinowski, dr Wiesław Bożejewicz, dr Eugeniusz Moczuk, dr  Danuta Morańska, dr Andrzej Gołebiowski, doc dr Sylwester Bębas. Dr Barbara Pisarska, dr Eulalia Adasiewicz, dr Tomasz Safjański, dr Katarzyna Świerszcz, dr Marek Dziewiecki, dr Zuzanna Jeziorska, dr Jurij Płyska. 

Celem konferencji było zaprezentowanie wybranych wyników badań na temat uzależnień i przemocy,  poszerzenie i weryfikowanie, systematyzowanie wiedzy na temat uzależnienie a także stworzenie forum interdyscyplinarnych dyskusji tymi złożonymi zagadnieniami  wielorakich kontekstów tych zjawisk a także dyskusja  oraz konfrontacja poglądów i doświadczeń dotyczących pracy terapeutycznej w tym obszarze. Podczas konferencji podjęto debatę na temat możliwości i zasad wpierania systemowych rozwiązań, które są niezbędne  w programie przeciwdziałania uzależnionym i przemocy (głównie przemocy domowej). Tematyka konferencji adresowana jest do badaczy m.in .pedagogów, psychologów socjologów, antropologów oraz praktyków- terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, policjantów, lekarzy, specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi a także tych wszystkich zainteresowanych, którzy – powodów zawodowych lub osobistych chcą wzbogacić swoją wiedzę.  Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań na temat uzależnień i przemocy. Zostały przedstawione różnorodne konteksty i uwarunkowania tych zjawisk.

Przez Refleksyjna Praktykę do Profesjonalizmu w Nauczaniu, 10-11 października 2014

Celem konferencji była próbą poszukiwania odpowiedzi na pytania o Polska edukację i zmiany w obszarach z nią w związanych. Szukano odpowiedzi napytania o to, czy i w jakich warunkach możliwa jest edukacja demokratyczna. Zastanawiano się nad demokracją, jako wartością w wychowaniu i zasadą pracy demokratyczne oraz demokratycznymi aspektami zagadnienia szans edukacyjnych. Dyskusji poddano również pytanie o obiektywne ograniczenia demokratyzmu w edukacji. Konferencja składa się z sześciu paneli . W drugim dniu obrad odbył się panel poświęcony problemom współczesnej edukacji i szkoły Jego przedmiotem stało się pytanie o to czy urynkowiona, podporządkowana rachunkowi ekonomicznemu, sterowana zewnętrznie i zewnętrznie standaryzowana instytucja, jaka stał współczesna polska szkoła ma  jeszcze szansę na pełnienie roli instytucji uczących się i pracujących ludzi? Czy może ona wyrównywać szanse życiowe, kompensować braki, pomagać w przystosowaniu się do społecznych reguł funkcjonowania we wspólnocie? Czy i jak można ją zmieniać? Kto decyduje o tym co się dzieje w szkole? Czyja jest edukacja i czyja szkoła? Czy edukacja musi być na rynku – idei usług, wartości? Czy miejsce tej praktyki społecznej jest gdzie indziej? Jeśli nie na rynku (nie tylko na rynku  to gdzie? W dalszej części konferencji podjęto refleksję dotyczącą zmian w przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Stawanie się nauczycielem jest procesem, który nie ma końca, dlatego wymaga szczególnej uważności już na etapie formalnego kształcenia. Na dynamikę i przebieg tego procesu składają się nie tylko osobiste doświadczenia, predyspozycje, zainteresowania, ale także uwarunkowania zewnętrzne (kulturowo społeczne, polityczne, gospodarcze, historyczne), które niejednokrotnie rozwój i zmianę utrudniają. Na koniec konferencję podjęto dyskusję, w której próbowano znaleźć wspólne rozwiązania, jak przez różnorodność edukacyjną wzmacniać potencjał instytucji często o bardzo wąskich specjalnościach, jak zbudować platformę porozumienia pomiędzy miedzy instytucjami edukacyjnymi w celu wygenerowania efektu synergii rynku edukacyjnego.

Multikulturalizm Dzisiaj: Aspiracje, Rzeczywistość i Debaty w Obliczu Kryzysu, 13–15 maja 2014

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych (Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją) i European Society for Research on the Education of Adults. Komitet naukowy: prof. Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, prof. Simon Warren, University of Sheffield, Wielka Brytania, prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, prof. DSW dr hab. Hana Červinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa,  dr Annette Sprung, University of Graz, Austria,  dr Linda Morrice, University of Sussex, Wielka Brytania, dr Rozalia Ligus, Dolnośląska Szkoła Wyższa, dr Marcin Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, dr Angela Pilch Ortega, University of Graz, Austria, mgr  Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Celem konferencji było odpowiedź na pytanie o wielokulturowość w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. To pytanie  odnosi się do co najmniej czterech wątków. Pierwszy z nich to obiektywny fakt współistnienia ludzi z różnych krajów, regionów czy tradycji religijno­obyczajowych w kontekście globalnych migracji, przepływów informacji i idei, a także powstających na tym tle realnych napięć społecznych. Drugi dotyczy tego, w jaki sposób organizuje się ową koegzystencję i wyobrażenia o niej na poziomie rozwiązań instytucjonalno­prawnych, w sferze edukacji i w przekazach medialnych, a także w codziennych kontaktach sąsiedzkich. Trzeci wątek wiązał się z teoretyczną podbudową pojęcia wielokulturowości czy multikulturalizmu oraz z oceną jego przydatności w opisie i wyjaśnianiu współczesnego świata. Nie można przy tym ignorować głosów mówiących o końcu czy też kryzysie wielokulturowości, rozbrzmiewających zwłaszcza po zamachach terrorystycznych w Norwegii z lipca 2011 roku, których sprawca otwarcie przeciwstawił się tej idei. Czwarte zagadnienie to refleksja nad tym, co w obecnej sytuacji można i należy robić, aby przeciwdziałać tendencjom, które pod pretekstem krytyki wielokulturowości niosą zagrożenie w postaci autorytaryzmu, łamania praw człowieka i ustanawiania podziałów utrudniających porozumienie się ludzi w czasach i tak obfitujących w konflikty.

Drogi Edukacyjne w Płynnej Ponowoczesności, 25-26 kwietnia 2014

Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz – Kierownik Studiów Doktoranckich, dr Aneta Słowik – Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, mgr Dorota Ejneberg – doktorantka, mgr Agnieszka Szewczyk – doktorantka

W konferencji udział wzięli: prof. dr Pierre Dominicé (Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria),prof. dr Martine Lani-Bayle (Uniwersytet w Nantes, Francja),prof. dr Gaston Pineau (Uniwersytet w Tours, Francja), prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska (AHE, Łódź), prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (UŁ), prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (DSW), prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Ko-walska-Dubas (UŁ), dr Catherine Schmütz-Brun (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria).

Edukacja Włączająca w Praktyce, 16 kwietnia 2014

Konferencja z udziałem Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Conflict Management – Mediacje Rówieśnicze – Wyzwania dla Wrocławia, 24 stycznia 2014

Fundacja Dom Pokoju w drugiej połowie 2013 r. realizowała pilotażowy program z zakresu mediacji rówieśniczych na Osiedlu Nadodrze w szkołach podstawowych (klasy IV  –VI). Do tego celu wykorzystała metodę conflict management implementowaną na Nadodrzu na podstawie wzorów holenderskich. Dzięki współpracy międzynarodowej z Stiching Mediation door Leerlingen Fundacja uzyskała licencję na przetłumaczenie i wykorzystanie podręcznika do mediacji rówieśniczych dla szkół podstawowych i gimnazjów.  Konferencja "Conflict management – mediacje rówieśnicze – wyzwania dla Wrocławia” składała  się z dwóch części – pierwsza stanowiła podsumowanie ww. pilotażu i prezentację metody, a druga natomiast stanowiła badanie potrzeb odnośnie conflitc management we wrocławskich szkołach. dotychczasowe doświadczenie Fundacji pokazało, że potrzeba wdrożenia kompleksowej i długofalowej metody jest znaczna, co udało się również potwierdzić podczas warsztatów organizowanych w ramach konferencji z osobami bezpośrednio zainteresowanymi.

Dolnośląski Kongres Kobiet Świat Kobiet – Świat Kobiet – Szanse, Zagrożenia, Dążenia, 16 listopada 2013

I Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu zorganizowało Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet przy współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Fundacją na Rzecz Równości. SDKK powołała do życia grupa aktywnych wrocławianek wiosną tego roku. Prezeską Stowarzyszenia jest Irena Kamińska, ambasadorka idei Kongresu Kobiet na Dolnym Śląsku. Dolnośląską Szkołę Wyższą podczas I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet reprezentowała prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Więzi, Które Chronią, 8-9 listopada 2013

Konferencję zorganizowano przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,  oraz z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Komitet organizacyjny:  prof. DSW dr hab. Maria Reut, dr Dorota Dyjakon, mgr Jolanta Jakimiuk z UM, mgr Arkadiusz Klimczak z WCZ mgr Sławomir Pietrzak z UM. Celem konferencji było zaprezentowanie wybranych wyników badań na temat uzależnień i przemocy, wielorakich kontekstów tych zjawisk a także dyskusja  oraz konfrontacja poglądów i doświadczeń dotyczących pracy terapeutycznej w tym obszarze. Podczas konferencji podjęto debatę na temat możliwości i zasad wpierania systemowych rozwiązań, które są niezbędne  w programie przeciwdziałania uzależnionym i przemocy (głównie przemocy domowej).

Demokracja i Edukacja, 10-11 października 2013

Komitet naukowy: prof. DSW dr hab. Hana Červinkova, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, dr Katarzyna Gawlicz, prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołebniak, dr hab. Małgorzata Karwowska-Strużyk, prof. UW, prof.  dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz, dr hab.  Hanna Kostyło prof. UMK, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, prof. dr hab. Maria Mendel, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. EUH-E, prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK, dr Paweł Rudnicki, mgr Marcin Starnawski, dr Tomasz To-karz, dr hab. Jolanta Zwiernik. Komitet organizacyjny:  dr Katarzyna Gawlicz, mgr Urszula Kłobuszewska, mgr Aneta Kochanowicz, mgr Karolina Reinhard, dr Paweł Rudnicki, mgr Marcin Starnawski, dr Tomasz Tokarz. Celem konferencji była wymiana poglądów na tematy problemu związków między demokracją a edukacją jak również odpowiedź  na pytania o różne oblicza demokracji w edukacji oraz szanse, jakie edukacja stwarza lub zamyka na drodze emancypacji jednostek, grup, instytucji  i całej wspólnoty. Stworzenie okazji do krytycznej refleksji nad doświadczeniami już istniejących, demokratycznych organizacji, instytucji i stowarzyszeń edukacyjnych. Odbyła się dyskusja nad różnymi formami i sposobami demokratyzowania edukacji, a także nad barierami i napięciami, jakie pojawiają się w toku tego procesu. Konferencja była też okazją do podzielenia się doświadczeniami już istniejących, demokratycznych organizacji, instytucji stowarzyszeń edukacyjnych. Udało się pokazać ich animatorów, uczestników. Udało się również zrekonstruować  teoretyczne podstawy, na jakich zbudowali swe praktyczne działania, ujawnić krytyczne bariery, jakie musieli pokonywać w swej edukacyjnej praktyce.  Gościem specjalnym konferencji był prof. Peter Moss (University of London), którego wizyta finansowana była z programu Vissiting Professors, funduszu „Scientiae Wratislavienses.

Poza Starość. Rozwój - Zmiana – Wsparcie, 15 maja 2013

Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa - Instytut Pedagogiki oraz Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wenner Gren Foundation, New York.

Edukacja w Czasach Kryzysów: Reprodukcja, Opór, Zmiana, 16-17 kwietnia 2013

Komitet naukowy: prof. Eric Gutstein, University of Illinois-Chicago, prof. Robert Kwaśnica, DSW, prof. Zbigniew Kwieciński, DSW, prof. Pauline Lipman, University of Illinois-Chicago, prof. Elżbieta Matynia, DSW, prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, DSW, prof. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański, prof. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, dr Hana Cervinkova, DSW, dr Katarzyna Gawlicz, DSW, dr Paweł Rudnicki, DSW, mgr Marcin Starnawski, DSW

Wczesne i Wczesnoszkolne Rozpoznawanie Zaburzeń u Dzieci, 12-13 kwietnia 2013

Organizator: Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych WNP; Źródło finansowania: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Dolnośląska Szkoła Wyższa WNP

Regionalne i Lokalne Diagnozy Edukacyjne, 21-23 września 2012

XVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Komitet naukowy: prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW dr hab. Bogusława D. Gołębniak, dr Maciej Jakubowski, prof. dr hab. Michał Federowicz, prof. dr hab. Roman Dolata, prof. dr hab. Jaro-sław Jagieło, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. Leszek Korporowicz, dr Henryk Szaleniec, dr Maria Krystyna Szmigiel
Patronat honorowy: Krytyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej, Aleksander M. Skorupa – wojewoda dolnośląski, Radosław Małoń – wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Beata Pawłowicz – dolnośląski kurator oświaty.

Perspektywy Lecznictwa Odwykowego – Specyficzne Problemy w Psychoterapii Osób z Syndromem DDA w Świetle Stanu Obecnego na Terenie Województwa Dolnośląskiego, 31 maja 2012

Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego

Konferencja poświęcona była perspektywom lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Dolnośląskiego. Jej celem było uzupełnienie i poszerzenie specjalistycznej wiedzy na temat udzielania profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Konferencja była okazją do spotkania z cenionymi specjalistami, wymiany doświadczeń i przyjrzenia się, jak wyglądają charakterystyczne problemy osób z syndromem DDA oraz proces psychoterapii.  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby z samorządów terytorialnych zaangażowane w rozwiązywanie problemów alkoholowych. Uroczystej inauguracji konferencji dokonała prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Po Co Szkoła? Czyja Szkoła? Jaka Szkoła? Problemy Współczesnej Edukacji, 30 maja 2012

Konferencja została zorganizowana dla blisko 350 dyrektorów wrocławskich szkół. Jej celem była konfrontacji poglądów badaczy edukacji i oświatowych liderów dotyczących problemów współczesnej edukacji oraz  procesu permanentnej zmiany, w jakim  się ona znajduje. Dyskusja podjęta w zakresie problematyki zmiany podstawowych funkcji i zadań szkoły, roli nauczyciela, dyrektora oraz władz oświatowych, jak i metod i treści za pomocą których szkoła organizuje młodym ludziom warunki osobistego i społecznego rozwoju, stała się próbą uzgodnienia kierunków i treści tych zmian, negocjowaniem ich zakresu, określenia obowiązków i odpowiedzialności, jakie za ich przebieg spoczywają na wszystkich uczestnikach procesów edukacyjnych.

Zmieniająca Się Rola Nauczycieli w Unii Europejskiej – Od Przekazywania do Kreowania Wiedzy, 18.05.2012

Komitet naukowy: prof. zw. dr hab. Józef Lubacz, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. Romita Iucu, prof. Mgr dr. Otmar Gassner, Univ. prof. dr Michael Schratz, dr Michael Day, prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW Bogusława D. Gołębniak, prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Cel konferencji: Konferencja adresowana była do środowiska pedagogów, „nauczycieli”. Po wysłu-chaniu wystąpień sesji plenarnej zaprosiliśmy uczestników do dyskusji. Badacze rozmawiali na temat zmieniającej się roli i powinności zawodowych współczesnych nauczycieli oraz transformacji zachodzących w wielu obszarach szkoły wyższej. Zmiany te w sposób bezpośredni wpływają na jakość profesjonalnego przygotowania nauczycieli i ich gotowość do zaangażowanego działania w świecie dynamicznych zmian społeczno-kulturowych.

Europe in Crisis – Migrations, Racism and Belongings In the New Economic Order, 19-20.04.2012

Komitet naukowy: Annette Sprung &Angela Pilch-Ortega Hernandez-KF-Universitat Graz, Austria, Rozalia Ligus –Dolnośląska Szkoła Wyższa Polska, Joke Vandenabeele-Katholieke Universitet Leuven Belgia, Linda Morrice – University of Sussex, Simon Warren University of Sheffield, Rob Evans Otto-von-Guericke-Universitat Niemcy, Estela Gualda Caballero – Universidad de Huelva Hiszpania, Erol Yidiz-Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt Austria.

Cel konferencji: Konferencja była zorganizowana wokół 5 subtematów: Integracja na rynku pracy; Zarządzanie migracją; Godność migracji; Feminizacja migracji; Rola kształcenia dorosłych w odniesieniu do migracji.

Partycypacja i Edukacja – Badania w Działaniu Jako Element Edukacji Obywatelskiej, 4-5 kwietnia 2012

Komitet naukowy: Prof. DSW dr hab. B.D. Gołębniak (Zakład Pedeutologii, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych) i inni.

Cel konferencji:  Rola badań w działaniu we wspieraniu partycypacji obywatelskiej i zmiany społecz-nej przez edukację. Spotkanie pomyślane było jako platforma do dyskusji nad konkretnymi projektami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla teorii i praktyki – edukacyjnej i szerszej, społecznej. Uczestnicy dyskutowali nad wynikami pracy zespołów z kilku ośrodków akademickich w Polsce prowadzących od kilku lat badania w paradygmacie „działaniowym”. Przedstawiane projekty dotyczyły różnorodnych środowisk i grup docelowych, takich jak: młodzież, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, dzieci w wieku przedszkolnym i studenci szkół wyższych. W trakcie spotkania były prezentowane doświadczenia z projektów realizowanych we współpracy z samorządami i środowiskami lokalnymi, takie jak „Decydujemy razem”, „Razem w pełni sprawni”, „Szlifowanie Diamentów”.

III Ogólnopolskie Warsztaty Metodologii Jakościowych, 22-23 marca 2012

Komitet naukowy: dr Sławomir Krzychała i dr Beata Zamorska
Cel konferencji: Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania metod jakościowych w badaniach nad edukacją

EUROSIM – International & Intercollegiate Simulation of the European Union, 5-8 stycznia 2012

Patronat honorowy: prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego; dr Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
Cel konferencji: Pogłębienie wiedzy uczestników o funkcjonowaniu Europejskiej u Komisji i Parlamentu Europejskiego poprzez symulację obrad na przyjęty przez uczestników temat. Była to 25. edycja eurosymulacji. W spotkaniach biorą udział studenci i wykładowcy z ponad 25 uczelni europejskich i amerykańskich. Wśród uczelni biorących udział w tym przedsięwzięciu znajdują się m.in. świetne uczelnie europejskie, jak: Maastricht University, University of Antwerp, University of Trier, University of Twente, Hanze University Groningen, jak i amerykańskie: New York University, Niagara University, Weidner University, State University of New York, i inne.

Przestrzenie Pracy Socjalnej. Od Zwątpienia do Nadziei, 22-23 marca 2012

Celem konferencji  była próba ukazania jak wieloaspektowa i wielowymiarowa jest działalność pra-cownika socjalnego, jak implikuje różnorodne, interdyscyplinarne jego przygotowanie w toku formalnego kształcenia. Konferencja była również próba zarysowania różnych, często niejednoznacznych przestrzeni pracy socjalnej.  Poruszane obszary miały za zadanie ukazanie działalności pracowników socjalnych jako profesjonalistów osadzonych w procesie, który może przebiegać od tego co jest dla odbiorców oferty pomocy społecznej zwątpieniem, bólem, niepewnością, do tego co pozwala im na budowanie siły, samodzielności i nadziei.
Czynny udział w konferencji wzięli m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. dr  hab. Alicja Kargul, prof. DSW dr hab. Anna Rybczyńska Abdel-Kawy.
Konferencja była podsumowaniem projektu studia I stopnia (niestacjonarne) - Praca socjalna reali-zowanego w DSW od 1.04.2009 do 30.03.2012, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawo-dowych pracowników pomocy i integracji społecznej.

Społeczności Lokalne – Problemy, Zmiany, Rozwój, 23 listopada 2011

Celem konferencji była próba poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z potrzebami edukacyjnymi społeczności lokalnej, znajdującymi odzwierciedlenie w ilości osób podejmujących kształcenie  na poziomie wyższym, wyborze określonych kierunków i specjalności oraz ich użyteczności w perspektywie lokalnego rynku pracy. Ponadto analizie i interpretacji poddany został materiał badawczy uzyskany drogą badań ankietowych na młodzieży studiującej w uczelniach wyższych o zróżnicowanym profilu kształcenia. Analizie zostały poddane m. in. problemy takie jak: motywy wyboru studiów, oczekiwania studentów, ocena własnych uzdolnień i zainteresowań, stopień poczucia szczęścia i zadowolenia z życia.